Organisatie

Beleidsplan Weekendschool Baljée

Stichting Weekendschool Baljée komt voort uit een initiatief van Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis (HNSW). Deze laatste stichting heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het onderzoeken van een duurzame maatschappelijke voorziening voor kinderen uit de gemeente Leeuwarden.

Na een gedegen onderzoek met experts uit het werkveld en een haalbaarheidsonderzoek is besloten om de Stichting Weekendschool Baljée in Leeuwarden op te richten en voor een aantal jaren financieel te ondersteunen.

Statutaire doel

De stichting heeft ten doel:

het bieden van kennis en ervaring aan jongeren uit minder kansrijke woon- en leefsituaties, tussen de tien en achttien jaar oud, uit de gemeente Leeuwarden en omstreken, het vergroten van hun kansen om adequaat te functioneren in de maatschappij en het versterken van hun zelfvertrouwen door hen in contact te brengen met personen die aansprekende en inspirerende beroepen uitoefenen, alles in de ruimste zin des woords.

Doelgroep

Weekendschool Baljée richt zich op gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen van groepen 7 en 8 van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs die van huis uit minder mogelijkheden en kansen hebben om in aanraking te komen met onderwerpen als wetenschap, cultuur en techniek.

Weekendschool Baljée heeft een duurzaam karakter in het leven van de leerling. Dit biedt structurele kans op vergroting van mogelijkheden en kansen, biedt een netwerk voor leerlingen en biedt de grootste kans op het halen van de brugklas en dus op het voorkomen van vroegtijdig schooluitval.

Missie

Stichting Weekendschool Baljée wil haar leerlingen een breed beeld van de wereld laten zien en daagt haar leerlingen uit hun grenzen te verleggen, verder te kijken, meer te durven en te doen, met de volgende centrale doelstellingen:

 • (toekomst)perspectieven van leerlingen helpen verbreden
 • hun zelfvertrouwen helpen vergroten
 • hun talenten helpen benutten

Weekendschool Baljée tracht dit doel te bereiken door het bieden van een netwerk van interessante Friese professionals die kinderen inspireren en motiveren om te blijven leren voor een kansrijke toekomst.

Visie

Kinderen vinden het leuk om de leren. Dit gaat verder dan je best doen op school en huiswerk maken. De kennismaking met interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat het kind een bredere blik krijgt op zijn mogelijkheden. Weekendschool Baljée zorgt voor deze ontmoetingen door een werkwijze die naast deze verbreding van de omgeving, het talent van het kind centraal zet en ontwikkelt. Dit gebeurt op basis van de overtuiging dat zowel de kinderen als de professionals elkaar inspireren en van elkaar kunnen leren.

Het bestuur

Het bestuur bestaat per 1 augustus 2015 uit

 • Jan Geert Nutma, voorzitter
 • Marius Hendriks, penningmeester
 • Mark Jonker Roelants, lid
 • Nynke Beintema, lid

en heeft de taken en bevoegdheden overeenkomstig artikel 9 van de oprichtingsakte Stichting Weekendschool Baljée (4 maart 2013).

Onderwijsadviesraad

Weekendschool Baljée maakt gebruik van de input van de onderwijsadviesraad die bestaat uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

De onderwijsadviesraad heeft een adviserende taak op het gebied van 

 • programma inhoud
 • voorkomen/verkleinen van afbreukrisico van de leerlingen
 • opnemen van Weekendschool Baljée in curriculum van de school
 • overige zaken die ten goede komen aan de kwaliteit van de Weekendschool Baljée

Vrijwilligersbeleid

Weekendschool Baljée gaat in haar beleidsplan uit van samenwerking met vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan

 • participatie van vrijwilligers
 • vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid
 • versterken van de sociale cohesie.

Er wordt gewerkt vanuit het Vrijwilligersbeleid Weekendschool Baljée

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Weekendschool Baljée Leeuwarden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Durf jij weekendschoolBaljée aan? Laat je horen!

Blijf op de hoogte van onze digitale nieuwsbrief